תנאי השימוש באתר ובאפליקציית PriceZ


עודכן לאחרונה ביום ה- 11.10.2020 1. אנו מודים לך, משתמש יקר, כי בחרת לעשות שימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקציית PriceZ (כולם להלן: "פרייסז"). בהיכנסך לפרייסז וטרם תבצע פעולה כלשהי בעזרת פרייסז ו/או שימוש בשירות או בתוכן כלשהו המוצע בפרייסז, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") וכן את תנאי מדיניות הפרטיות בפרייסז שכן שימוש בפרייסז ביישומים ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בפרייסז (כולם להלן: "השירותים"), מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים להלן וב מדיניות הפרטיות (אשר מהווים יחדיו את ההסכם בינך לבין החברה ביחס לשימוש בפרייסז), ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי ההסכם, הינך מודע ומסכים להם ומסכים לפעול לפיהם.

 2. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מיועד כמובן למשתמשים שאינם מגדירים עצמים ככאלה. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

 3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין וובר אתרים בע"מ, שהינה הגוף המשפטי בעל מלוא הזכויות בפרייסז ("החברה") לבין כל ישות משפטית המבקשת לעשות שימוש בפרייסז ("משתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ההסכם והשירותים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש (או לצד ג' כלשהו), ותנאי ההסכם המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפרייסז.

  בתנאי שימוש אלה "החברה" משמעה –מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי שפועל מטעמה.

 4. בפרייסז מוצגים, בין היתר, מידע ותוכן (לרבות תמונות, קבצי טקסט, קבצי וידאו ו/או אודיו) שנמסר לפרסום על ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים כגון יצרני ומשווקי המוצרים (""תכני צד ג'"). החברה אינה מתחייבת להציג ו/או לשלב בפרייסז תכני צד ג', כולם או חלקם, היא אינה נושאת בכל אחריות ביחס לתכנים אלה ואינה מחוייבת לציין בפרייסז את מקורם ו/או מתי נמסרו לה לפרסום. על ידי מסירת תוכן צד ג' לפרסום בפרייסז מצהיר המשתמש כי אין לו כל מניעה חוקית חוזית או אחרת המונעת ממנו למסרם לפרסום בפרייסז, כי הוא מוותר בוויתור בלתי חוזר על כל זכות מוסרית בהם (לרבות הזכות לקרדיט והזכות לעשות בהם התאמות לשם הצגתם בפרייסז), כי הוא מקנה לחברה רישיון שימוש בלתי הדיר להציגם בפרייסז ובכל פרסום אחר מטעם החברה, ללא מגבלת זמן וכי אין במסירתם לפרסום כאמור משום פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהוא.

 5. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגים בפרייסז הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו פערים בין המוצר המוצע למכירה ברשתות המזון לבין תמונתו בפרייסז והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד פרייסז ו/או מהגורם אשר סיפק את תמונת המוצר בקשר לכך.

 6. בנוסף לתכני צד ג', מוצגים בפרייסז מחירי מוצרים שמקורם בישויות משפטיות המחויבות להזין ולהציג מחיריהם ברשת האינטרנט מתוקף הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון על תקנותיו (להלן: "רשתות המזון", "חוק המזון" ו – "המחירים", בהתאמה). מובהר כי המחירים מוצגים בפרייסז כפי שהם (As Is) ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של החברה. תוצאות החיפוש בפרייסז מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של פרייסז בהסתמך על המחירים. קביעת ועדכון המחירים הנם באחריותם הבלעדית של רשתות המזון ואין החברה אחראית לכל דבר הקשור בהם לרבות לדיוקם, לתוכנם, לנכונותם, אופן רמת עדכונם ומהימנותם.

 7. פרייסז איננה אפליקציית מכירות והחברה אינה ולא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה ו/או כממליצה לרכוש מידע / מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

 8. אלא אם סוכם אחרת עם משתמש מסויים, השימוש בפרייסז ובשירותים אינם מיועדים לתועלת מסחרית כלשהי אלא לשימושו האישי בלבד של המשתמש וחל על המשתמש איסור גורף לעשות בהם כל שימוש אסור כאמור, כמפורט לעיל ולהלן (לרבות פתיחת מספר חשבונות משתמש) ללא אישור מראש ובכתב של החברה. מוסכם ומובהר כי הפרה של התחייבות זו תקים לחברה זכות (אך לא חובה) למנוע ממשתמש העושה שימוש לתועלתו המסחרית גישה לפרייסז ו/או לשירותים, כולם או חלקם, לתקופת זמן שתקבע על פי שיקול דעתה של החברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות החברה על פי כל דין ותנאי שימוש אלה.

 9. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מפרייסז בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה בתכני פרייסז לתועלתו האישית) בכל אמצעי שהוא לרבות באמצעות כלים אוטומטיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המשתמש שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי בפרייסז, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי פרייסז, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של פרייסז ושלא שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים בפרייסז ו/או במערכות הקשורות אליה אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות הנ"ל. מוסכם ומובהר כי הפרה של התחייבות זו תקים לחברה זכות (אך לא חובה) למנוע ממשתמש העושה שימוש אסור כאמור גישה לפרייסז ו/או לשירותים, כולם או חלקם, לתקופת זמן שתקבע על פי שיקול דעתה של החברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות החברה על פי כל דין ותנאי שימוש אלה.

 10. כל הסתמכות של משתמש על המחירים ו/או השירותים ו/או על כל מידע ו/או תוכן המתפרסם בפרייסז לרבות פרסום במסגרת "מחיר בהתחייבות" ו/או ביחס לתמונה או תיאור של מוצר מסויים ייעשה על פי שיקול דעת המשתמש, על אחריותו הבלעדית וללא כל אחריות של החברה ו/או מי מטעמה.

 11. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל עקב הסתמכותו של המשתמש על התכנים ו/או השירותים המוצגים בפרייסז. החברה לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד התקשרות מחייבת בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בהתקשרות שכזו, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או מוצריו ו/או שירותיו ו/או פנה לצד השלישי (לרבות באמצעות קישור (Link) מפרייסז).

 12. החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, לרבות בינו לבין רשתות המזון, אם תיווצר ולא תהא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי רשתות המזון, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמוצע על ידי רשתות המזון ללקוחותיהם.

 13. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על השירותים ו/או המחירים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 14. 14. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי רשתות המזון ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.

 15. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל משתמש בפרייסז והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 16. פרסום תכנים בפרייסז לא יתפרש לכשעצמו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים אלה.

 17. מנוע החיפוש של פרייסז מאפשר למצוא מידע ותכנים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים ו/או לא מדויקים ו/או נכונים ("מידע פוגע"). החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, פגיעה ו/או עוגמת נפש שייגרם למשתמש כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע.

 18. אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של הוראות הדין.

 19. מובהר כי כל פרסום בפרייסז במסגרת 'מחיר בהתחייבות' מאפשר למשתמש לרכוש את המוצר ו/או השירות במחיר המוצג בפרייסז או בנקודת המכירה, הנמוך מביניהם אך אינו מהווה הבטחה או התחייבות מכל מין וסוג שהוא של החברה כי המחיר המוצג בה הינו מחירו של המוצר ו/או השירות אשר יסופק בפועל על ידי רשתות המזון בזמן רכישתו ו/או כי החברה בדקה ו/או אישרה שאכן זה מחירו של המוצר בנקודת המכירה במועד הרכישה. לפיכך המשתמש מסכים ומבין כי כל טענה ו/או דרישה /או תביעה ו/או קובלנה אשר יש לו ו/או עלולה להיות לו ביחס לפער בין המחיר המוצג בפרייסז לבין מחירו במועד הרכישה עליו להפנותו כלפי המוכר של המוצר ולא לחברה והוא פוטר אותה מכל אחריות בקשר לכך.

 20. החברה ממליצה למשתמש לנהוג תמיד כצרכן נבון וזהיר.

 21. החברה תהא רשאית להגביל ביחס למשתמש מסוים או ביחס לכלל המשתמשים את השימוש בפרייסז ו/או בשירותים, להתנות את השימוש בתנאים ו/או מגבלות מסוימים, להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק את השימוש בפרייסז, בכל מקרה שהשימוש בפרייסז ייעשה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו ו/או באופן בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, כולה או חלקה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו.

 22. המשתמש אינו מורשה לעשות שימוש בשירותים לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק ו/או זכויות צד ג'.

 23. החברה מאפשרת למשתמש לחוות דעה על מוצר ו/או שירות ולעיין בחוות דעת, תגובות או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים בפרייסז ("חוות הדעת").

 24. חוות דעת יכולה להירשם רק על-ידי משתמש. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים. החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.

 25. משתמש המבקש להציג חוות דעת, יתייחס בחוות הדעת למוצר ו/או לשירות בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יציע מוצרים למכירה, לא יעשה שימוש בתוכן משתמש שהוא פוגע ו/או בוטה ו/או מעליב ו/או מגונה ו/או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. החברה תהא רשאית שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 26. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו. ידוע למשתמש, כי מבלי שהדבר יטיל על החברה אחריות כלשהי, רשאית החברה לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות דעת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל תוכן משתמש אחר על פי שיקול דעת הבלעדי והמוחלט ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

 27. אין לעשות ביחס לפרייסז ותכניה כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה של החברה (לרבות קניינה הרוחני) לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), לשחזר לשפה עילית (de-compile), לשחזר לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על פרייסז, להעתיק תכניה ו/או לשנותה בכל דרך אחרת ו/או לעשות בשירותים ו/או בתכנים שאינם תכני המשתמש שלו כל שימוש מסחרי כלשהו – לרבות אך לא רק – להעתיקם, לפרסמם, להשמיעם בפומבי או לתרגמם - ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

 28. חל איסור על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של החברה ללא אישורה לכך מראש ובכתב.

 29. מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהא רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מכך.

 30. החברה לא תשא באחריות לתוכן פרסומי המפורסם בפרייסז. החברה התקשרה עם מפרסמים לצורך הצגת פרסומות בפרייסז. שימוש בחוסם פרסומות לא יאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או חלקם.

 31. פרסום בפרייסז אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצג בפרסום ו/או לעשות שימוש בהם.

 32. לחברה קיימת זכות קנין רוחני על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לחברה מצד בעלי זכויות אלו.

 33. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים בפרייסז ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 34. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויות הקנייניות שלה ושל אחרים ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בפרייסז כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות הקנייניות הללו.

 35. ככל שנמסר ו/או נאסף על ידי החברה 'מידע' (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981), תפעל החברה ביחס למידע זה בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות בפרייסז.

 36. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לחלק מהמשתמשים גישה למערכותיה, לרבות לממשק הניהול שלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתנאי שימוש אלה, מובהר כי המשך השימוש בפרייסז על ידי משתמשים אלה מהווים את אישורם לכך כי הם מודעים לכך כי זכות זו ניתנת להפסקה בכל עת על ידי החברה וכי הם נושאים בכל האחריות הכרוכה מכל תוצאה הנובעת מזכות גישה זו והחברה תהא פטורה כלפי המשתמשים ו/או כלפי צד שלישי כלשהו מכל אחריות הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים במתן זכות גישה זו.

 37. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש בפרייסז, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש בפרייסז יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בעשותו שימוש בפרייסז מסכים המשתמש לכלל האמור בתנאי השימוש דלעיל בכלל ולאמור בסעיף זה, בפרט.

 38. תנאי שימוש אלה ממצים את תנאי ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה למעט אם נקבע אחרת בין החברה למשתמש בהסכם נפרד. 39. בכל שאלה הקשורה לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל: [email protected].

loading

רגע מחשבים...

ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.


המוצרים שחיפשתם 30 יום

אבטיח במשקל
עגבניות טריות במשקל...
מלפפון טרי במשקל...
תרכובת מזון לתינוק ע...
חזה עוף טרי שלם (כשר...
בננה במשקל
פלפל אדום במשקל...
תרכובת מזון לתינוקות...
כרעיים עוף טרי (כשרו...
בצל יבש במשקל