השוואת מחירים
ברשתות המזון והפארם

נקה חיפוש חפש מוצרים
פרייסז לאנדרוידפרייסז לאייפון
2.x הורדת אפליקציית פרייסז להשוואת מחירי מזון ופארם

תנאי השימוש באתר ובאפליקציית PriceZ 1. אנו מודים לך, המשתמש, כי בחרת לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציית PriceZ ("האפליקציה"). בהיכנסך לאפליקציה, וטרם תבצע פעולה כלשהי בעזרת האפליקציה, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

 2. שימוש באפליקציה ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים בה, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

 3. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מיועד כמובן למשתמשים שאינם מגדירים עצמים ככאלה. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

 4. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין וובר אתרים בע"מ שהינה הגוף המשפטי בעל מלוא הזכויות באפליקציה ("מפעיל האפליקציה") לבין כל ישות משפטית - אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באפליקציה ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באפליקציה ו/או שניתן להשיגו באמצעות האפליקציה ("משתמש"). מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש או לצד ג' כלשהו, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה.
  בתנאי שימוש אלה "מפעיל האפליקציה" משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעמו.

 5. באפליקציה מוצגים, בין היתר, מידע ו/או מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים ("צדדים שלישיים"). מפעיל האפליקציה איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים שפורסמו על ידי הצדדים השלישיים ו/או שנמסרו לו על ידם.

 6. האפליקציה איננה אפליקציית מכירות ומפעיל האפליקציה אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מידע / מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

 7. השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים על ידה אינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו אלא לשימושו הפרטי בלבד של המשתמש וחל על המשתמש איסור גורף לעשות בהם כל שימוש מסחרי כאמור, כמפורט לעיל ולהלן.

 8. המידע, התכנים ו/או המוצרים המוצגים באפליקציה שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, אינם בבעלותו של מפעיל האפליקציה, אינם מוצעים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים (לרבות רשתות שיווק המזון) המפרסמות מידע אודות מוצריהם ו/או שירותיהם בהתאם להוראות הדין.

 9. המידע, המוצרים והתכנים המוצגים באפליקציה מוצגים כפי שהם (As Is) ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל האפליקציה. הנתונים המוצגים באפליקציה ביחס למוצרים שונים המוצגים בה מתייחסים למידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים (כולל המשתמשים ) עליהם אין למפעיל האפליקציה כל שליטה. תוצאות החיפוש באפליקציה מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האפליקציה בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים. מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין מפעיל האפליקציה אחראי לתוכנם, לנכונותם, אופן, רמת עדכונם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מחירים, מצגים ו/או כל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי כלשהו (כולל המשתמשים).

 10. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באפליקציה, לרבות פרסום במסגרת "מחיר בהתחייבות" ייעשה על פי שיקול דעת המשתמש, על אחריותו הבלעדית וללא כל אחריות של מפעיל האפליקציה.

 11. מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו לרבות עקב הסתמכותו של המשתמש על תכני האפליקציה. מפעיל האפליקציה לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד התקשרות מחייבת בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בהתקשרות שכזו, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או מוצריו ו/או שירותיו ו/או פנה לצד השלישי (לרבות באמצעות קישור (Link) מהאפליקציה).

 12. מפעיל האפליקציה לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, אם תיווצר ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי הצד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמוצע על ידי צד שלישי כלשהו ללקוחותיו.

 13. מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באפליקציה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 14. מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.

 15. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל משתמש באפליקציה, ומפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 16. פרסום התכנים באפליקציה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האפליקציה לתכנים אלה, לצדדים שלישיים ו/או למוצרים ו/או לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידם למשתמש.

 17. מנוע החיפוש של אפליקציה מאפשר למצוא מידע ותכנים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים ו/או לא מדויקים ו/או נכונים ("מידע פוגע"). הואיל ואין מפעיל האפליקציה אחראי על מידע ותכנים אלו, לא יהא מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל האפליקציה מסיר כל אחריות על התוכן הנ"ל.

 18. מפעיל האפליקציה איננו מייצר מידע אלא משמש כאגריגטור של מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ומציגו באפליקציה; לפיכך, אין לראות במפעיל האפליקציה כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

 19. מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

 20. מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחה, לאמינות ולרמת הדיוק של תכני האפליקציה ויישומיה.

 21. מובהר כי כל פרסום באפליקציה במסגרת 'מחיר בהתחייבות' מאפשר למשתמש לרכוש את המוצר במחיר המוצג באפליקציה או בנקודת המכירה, הנמוך מביניהם אך אינו מהווה הבטחה או התחייבות מכל מין וסוג שהוא של מפעיל האפליקציה כי המחיר המוצג בה הינו מחירו של המוצר ו/או השירות אשר יסופק בפועל על ידי צד שלישי בזמן רכישתו ו/או כי מפעיל האפליקציה בדק ו/או אישר שאכן זה מחירו של המוצר בנקודת המכירה במועד הרכישה. לפיכך המשתמש מסכים ומבין כי כל טענה ו/או דרישה /או תביעה ו/או קובלנה אשר יש לו ו/או עלולה להיות לו ביחס לפער בין המחיר המוצג באפליקציה לבין מחירו במועד הרכישה מהצד השלישי עליו להפנותה אך ורק לאותו צד שלישי המוכר את המוצר ולא למפעיל האפליקציה והוא פוטר את מפעיל האפליקציה מכל אחריות בקשר לכך.

 22. מפעיל האפליקציה אינו אחראי לאבטחה, לאמינות ולרמת הדיוק של תכני האפליקציה ויישומיה.

 23. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעיל האפליקציה ממליץ למשתמש לנהוג תמיד כצרכן נבון וזהיר.

 24. מפעיל האפליקציה מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באפליקציה. ברם, מפעיל האפליקציה יהא רשאי, להגביל ביחס למשתמש מסוים או ביחס לכלל המשתמשים את השימוש באפליקציה, להתנות את השימוש בתנאים ו/או מגבלות מסוימים, להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק את השימוש באפליקציה, בכל מקרה שהשימוש באפליקציה ייעשה באופן בלתי חוקי, בלתי ראוי ובלתי סביר, כולה או חלקה והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האפליקציה וללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו.

 25. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באפליקציה לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק ו/או זכויות צד ג'.

 26. מפעיל האפליקציה מאפשר למשתמש לחוות דעה על מוצר ו/או שירות ו/או מידע שמסר צד שלישי כלשהו, ולעיין בחוות דעת, תגובות או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באפליקציה ("חוות הדעת").

 27. חוות דעת יכולה להירשם על-ידי משתמש באפליקציה. מפעיל האפליקציה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים. חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי מפעיל האפליקציה והן מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שמפעיל האפליקציה בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, ומפעיל האפליקציה לא ישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.

 28. משתמש המבקש להציג חוות דעת, יתייחס בחוות הדעת למוצר בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יציע מוצרים למכירה, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל האפליקציה יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 29. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האפליקציה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו. ידוע למשתמש, כי מבלי שהדבר יטיל על מפעיל האפליקציה אחריות כלשהי, רשאי מפעיל האפליקציה לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות עת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

 30. אין לעשות ביחס לאפליקציה ותכניה כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיו וקניינו של מפעיל האפליקציה (לרבות קניינו הרוחני) לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), לשחזר לשפה עילית (de-compile), לשחזר לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על האפליקציה, להעתיק תכניה ו/או לשנותה בכל דרך אחרת ו/או לעשות בתכני האפליקציה שימוש מסחרי כלשהו – לרבות אך לא רק – להעתיקם, לפרסמם, להשמיעם בפומבי או לתרגמם - ללא אישור מראש ובכתב של מפעיל האפליקציה.

 31. חל איסור לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של מפעיל האפליקציה ללא אישורו לכך מראש ובכתב.

 32. מובהר בזאת, כי מפעיל האפליקציה יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת.

 33. מפעיל האפליקציה לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באפליקציה.

 34. פרסום באפליקציה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האפליקציה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 35. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האפליקציה יחול גם על פרסומות באפליקציה, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 36. מפעיל האפליקציה איננו מפרסם בפועל ו/או מפיץ פרסומת, אלא רק מעמיד את האפליקציה כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באפליקציה לשם הצגת הפרסומת בלבד.

 37. למפעיל האפליקציה קיימת זכות קנין רוחני על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האפליקציה בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האפליקציה מצד שלישי.

 38. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האפליקציה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האפליקציה, אלא אם מפעיל האפליקציה התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 39. מפעיל האפליקציה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו ושל אחרים ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באפליקציה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות אלו.

 40. מפעיל האפליקציה אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשוי מפעיל האפליקציה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש עושה שימוש באפליקציה, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באפליקציה. מפעיל האפליקציה יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.

 41. בשימוש באפליקציה ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האפליקציה יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האפליקציה את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.

 42. מפעיל האפליקציה מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאפליקציה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האפליקציה, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

 43. מפעיל האפליקציה לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

 44. מפעיל האפליקציה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר לחלק מהמשתמשים גישה למערכותיו, לרבות לממשק הניהול שלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתנאי שימוש אלה, מובהר כי המשך השימוש באפליקציה על ידי משתמשים אלה מהווים את אישורם לכך כי הם מודעים לכך כי זכות זו ניתנת להפסקה בכל עת על ידי מפעיל האפליקציה וכי הם נושאים בכל האחריות הכרוכה מכל תוצאה הנובעת מזכות גישה זו ומפעיל האפליקציה יהיה פטור כלפי המשתמשים ו/או כלפי צד שלישי כלשהו מכל אחריות הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים במתן זכות גישה זו.

 45. תנאי שימוש אלו וזכויות משתמש ספציפי לעשות שימוש באפליקציה יסתיימו אוטומטית אם הפר המשתמש הנ"ל את אחד התנאים שבהם.

 46. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בעשותו שימוש באפליקציה מסכים המשתמש לכלל האמור בתנאי השימוש דלעיל בכלל ולאמור בסעיף זה, בפרט.


רגע מחשבים...

ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.
כניסה למערכת
המוצרים שחיפשתם 30 יום

עגבניות במשקל
מלפפון במשקל
תרכובת מזון לתינוק ש...
תרכובת מזון לתינוק ע...
בצל יבש במשקל
תרכובת מזון לפעוטות ...
תרכובת מזון לתינוק ש...
חזה עוף טרי שלם (כשר...
בננה במשקל
קפה נמס מיובש בהקפאה...