מדיניות פרטיות באתר ובאפליקציית PriceZ


עודכן לאחרונה ביום ה- 11.10.20 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן) ומדיניות פרטיות זו.

 2. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.

 3. מאחר והחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בפרייסז והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 4. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים.

 5. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות פרייסז והחברה עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.

 6. עצם השימוש בפרייסז מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש בפרייסז, יוחזקו על ידי החברה או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:

  • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים השונים המוצעים בפרייסז;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפרייסז;
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  • להתאים את התכנים שיוצגו למשתמש בעת השימוש בפרייסז;
  • להתאים את תוצאות החיפוש של המשתמש בהתאם לחיפוש שביקש ובהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המשתמש.
  • ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
  • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.


 7. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 8. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 9. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.

 10. המשתמש יוכל בכל עת לבקש מהחברה למחוק או לתקן מידע אשר מסר לה וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected] והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

 11. החברה עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות המשתמש והשימוש שהוא עושה בפרייסז באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהמשתמש מספק לחברה בעת רישומו בפרייסז הכולל שם פרטי, שם משפחה, מין המשתמש וכתובת הדוא"ל שלו (ב) מידע שהזין המשתמש בעת שימושו בפרייסז, כגון אך לא רק, שמות המוצרים שחיפש ורשימת קניות שהזין באפליקציה ב) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהמשתמש עושה באמצעות פרייסז כגון סוג המוצר/ים שחיפש המשתמש, מתי בוצע החיפוש, מהיכן בישראל בוצע החיפוש, באיזה אמצעי דיגיטלי בוצע החיפוש (לרבות מחשב ומכשיר סלולארי) כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו בוצע החיפוש ככל שבוצע באמצעותו (ד) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי, כמפורט להלן.

 12. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר ו/או משתמש בפרייסז לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של פרייסז ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפרייסז, לאימות נתונים, כדי להתאים את פרייסז להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

 13. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.

 14. החברה התקשרה עם מפרסמים לצורך הצגת פרסומות בפרייסז. שימוש בחוסם פרסומות לא יאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או חלקם. ייתכן כי חלק מהפרסומות מגיעות משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והחברה פטורה מכל אחריות בקשר לאמור בסעיף זה.

 15. החברה מיישמת בפרייסז מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.

 16. החברה תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:

  • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
  • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
  • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
  • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
  • במקרה שהפעילות של פרייסז תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את פרייסז.


 17. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. אם המשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: [email protected]

 19. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת פרייסז עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

 20. 20. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל: [email protected].

  ט.ל.ח.

loading

רגע מחשבים...

ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.