השוואת מחירים
ברשתות המזון והפארם

נקה חיפוש חפש מוצרים
פרייסז לאנדרוידפרייסז לאייפון
2.x הורדת אפליקציית פרייסז להשוואת מחירי מזון ופארם

מדיניות פרטיות באתר ובאפליקציית PriceZ


עודכן לאחרונה ביום ה- 10.07.19 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן) ומדיניות פרטיות זו.

 2. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.

 3. מאחר והחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בפרייסז והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 4. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים.

 5. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות פרייסז והחברה עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.

 6. עצם השימוש בפרייסז מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו על ידי החברה או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:

  • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים השונים בפרייסז;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפרייסז;
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  • להתאים את התכנים שיוצגו בעת השימוש בפרייסז לתחומי ההתעניינות של המשתמש, למשל לצורך הצגת רשימת הקניות שלו;
  • ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
  • לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.


 7. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 8. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 9. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.

 10. המשתמש יוכל בכל עת לבקש מהחברה למחוק או לתקן מידע אשר מסר לה וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: support@pricez.co.il והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר.

 11. החברה עלולה לאסוף נתונים אודות המשתמש באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע אישי שהמשתמש מספק לחברה, לרבות בעת רישומו בפרייסז ולרבות רשימת קניות שהכין ב) מידע שמקורו בצדדים שלישיים (ג) נתונים שהחברה מקבלת על סמך השימוש שהמשתמש עושה באמצעות פרייסז שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי.

 12. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר בפרייסז לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של פרייסז ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפרייסז, לאימות נתונים, כדי להתאים את פרייסז להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

 13. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.

 14. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות בפרייסז ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.

 15. החברה מיישמת בפרייסז מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.

 16. החברה תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:

  • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
  • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
  • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
  • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
  • במקרה שהפעילות של פרייסז תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את פרייסז.


 17. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: support@pricez.co.il

 19. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת פרייסז עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

 20. בכל שאלה הקשורה לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל: support@pricez.co.il.

  ט.ל.ח.רגע מחשבים...

ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.
כניסה למערכת